Organizácia škol. r. 2019/2020 Dôležité dokumenty Zvonenie Prváci - pomôcky Nový predmet našej školy ŠkVP LÚČE SLNKA - výchovný program Školský poriadok školy Žiacky parlament 2019/2020 Žiacka knižnica - I. stupeň Žiacka knižnica - II.stupeň Infovek Slovníček REKONŠTRUKCIA ZŠ História školy Zoznam škôl Rádio4

O škole

Organizácia škol. r. 2019/2020

Školský rok sa začína 1. septembra 2019. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok).

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020 (piatok).

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2020 (utorok) a končí sa 30. júna 2020 (utorok).

Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2019) sa uskutoční 20. novembra 2019 (streda) vo všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.

Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Informácie o Testovaní 5-2019 budú zverejnené na www.nucem.sk v sekcii Testovanie 5.

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9–2020 sa uskutoční 1. apríla 2020 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.

Náhradný termín testovania sa uskutoční 15. apríla 2020 (streda).

Cieľom testovania je získať prehľad o výkonoch žiakov na výstupe zo stupňa ISCED 2, porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší prehľad otestovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy.

Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci ŠŠI a OŠ OÚ. S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia základných a stredných škôl na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných základných škôl.

Informácie o Testovaní 9-2020 sú zverejnené na www.nucem.sk.