Navigácia

Navigácia

  Zoznam predmetov

  WWWNázovSkratka
  Anglický jazyk ANJ
  Biológia BIO
  Dejepis DEJ
  Dobrovoľné vyučovanie Dobrovoľné vyuč.
  Etická výchova ETV
  Fyzika FYZ
  Geografia GEG
  Hudobná výchova HUV
  Chémia CHEM
  Informatická výchova IFV
  Informatika INF
  Matematika MAT
  Náboženská výchova NBV
  Nemecký jazyk NEJ
  Občianska náuka OBN
  Pracovné vyučovanie PVC
  Prírodoveda PDA
  Prvouka PRV
  Ruský jazyk RUJ
  Slovenský jazyk a literatúra SJL
  Svet práce SEE
  Športová príprava SRL
  Technika THD
  Telesná a športová výchova TSV
  Telesná výchova TEV
  Vlastiveda VLA
  Výchova umením VYU
  Výtvarná výchova VYV
  Zdravý životný štýl v anglickom jazyku ZZSa
  Zdravý životný štýl v nemeckom jazyku ZZSn

  © aScAgenda 2021.0.1276 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 02.07.2021