Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHEM
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodoveda PDA
Prvouka PRV
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Svet práce SEE
Športová príprava SRL
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Vlastiveda VLA
Výchova umením VYU
Výtvarná výchova VYV
Zdravý životný štýl v anglickom jazyku ZZSa
Zdravý životný štýl v nemeckom jazyku ZZSn

© aScAgenda 2020.0.1190 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 10.10.2019