Verejné obstarávanie Vuúčtovanie OZ za rok 2012 Vyúčtovanie OZ za rok 2011 Postup pri venovaní 2% dane Zmluvy Občianske združenie Športové a vzdelávacie stredisko Základné ciele OZ Faktúry 2011 Faktúry 2012 Faktúry 2013 Faktúry 2014 Faktúry 2015 Faktúry 2016 Faktúry 2017 Faktúry 2018 Faktúry 2019 Objednávky 2011 Objednávky 2012 Objednávky 2013 Objednávky 2014 Objednávky 2015 Objednávky 2016 Objednávky 2017 Objednávky 2018 Objednávky 2019 Žiadosť o vydanie odpisu vysvedčenia Žiadosť o sprístupnenie informácie Žiadosť o vydanie vysvedčenia za I.polrok Žiadosť o prijatie_ZŠ Projekty Informačná povinnosť

Prístup k informáciám

Verejné obstarávanie

Smernica - podávanie infomácií

 

Profil verejného obstarávateľa

 

Verejný obstarávateľ: 

Základná škola, Jilemnického ulica č. 2, Žiar nad Hronom

Sídlo: 

Jilemnického ulica č. 2, 965 01 Žiar nad Hronom

 

 

 

Tel. 045/6724779

 

E-mail: skola@zsjilemnickehozh.sk 

 

 

Kontaktné osoby: 

Ema Hradská - tajomníčka ZŠ

 

Tel. 045/6724779

 

E-mail: skola@zsjilemnickehozh.sk 

 

 

IČO: 

37831372

Bankové spojenie:

VÚB, a.s. Žiar nad Hronom

Číslo účtu: 

163 482 5658 / 0200

                        .

VO môže zverejniť:

- § 22 ods. 2 zákona - predbežné oznámenie a pravidelné informatívne oznámenie

- § 92 ods. 5- oznámenia používané vo verejnom obstarávaní po ich uverejnení vo vestníku uverejniť na internete vo svojom profile. Ďalšie informácie týkajúce sa verejného obstarávania.  

VO musí zverejniť:

- zákazku, kde je predpokladaná hodnota (PH) nad 1000 € min. 3 pracovné dni (PD) pred

- § 41 ods. 1 najneskôr v deň otvárania časti ponuky, označenej ako "Ostatné" a časti ponuky,   označenej ako "Kritériá" je verejný obstarávateľ a obstarávateľ  povinný zverejniť v profile informáciu s uvedením dátumu otvárania príslušnej časti ponuky

- § 44 ods. 2 - verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa odseku 1 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile

- § 21 ods. 2 - správu o každej zákazke - zverejniť do 10 PD od uzatvorenia zmluvy

- § 49a - SP, zmluvy, dodatky, dokumenty ktoré preukazujú dodanie zákazky, sumu uhradeného plnenia zo zmluvy , zoznam subdodávateľov, ponuky uchádzačov a pod.

- § 67 ods. 6 - zverejnenie analýzy k použitej koncesii

- Po zriadení Elektronického úložiska na UVO - profil VO

 

Štvrťročná súhrnná správa

o zákazkách na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktoré nespĺňajú podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorých hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 1 000,00 EUR bez DPH

 

Štvrťročná súhrnná správa

o zákazkách zadávaných cez elektronického trhovisko

ktorých hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 1 000,00 EUR bez DPH